top of page

statutul

asociaţiei

În dorinţa de a constitui o asociaţie care sã vinã în sprijinul studenţilor Facultãţii de Geografie a Universitãţii din Bucureşti, subsemnaţii, în calitate de membri fondatori (în ordine alfabeticã):

Andrei Ioana Andreea

 Bercan Ciprian Constantin

 Toader Maria Mădălina

Saghin Irina

am convenit sã constituim Asociaţia având denumirea “ASOCIAŢIA STUDENŢILOR GEOGRAFI”,  denumitã în continuare ASG, conform dovezii privind disponibilitatea denumirii nr.  63619 din 01.07.2008 eliberatã de Ministerul Justiţiei.

Capitolul I – Dispoziţii generale

 

Art. 1 Denumirea asociaţiei

1.1 Prezentul statut reglementeză organizarea şi funcţionarea Asociaţiei Studenţilor Geografi.

1.2 Abrevierea folosită va fi ASG.

1.3 În toate actele, anunţurile publicitare, corespondenţa ce vor fi emise de ASG, denumirea va fi  urmată de specificarea sediului acesteia.
1.4 Folosirea de un membru al ASG a denumirii acesteia, în orice documente individuale emise şi acţiuni desfăşurate este supusă aprobării în prealabil a Consiliului Director al ASG, cu respectarea prevederilor prezentului statut şi a legilor în vigoare.

Art. 2 Forma juridică

2.1 ASG este persoană juridică de drept privat, cu scop nepatrimonial, apolitică, independentă si neguvernamentală.
2.2 ASG îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu prevederile legale, dispoziţiile prezentului statut şi ale regulamentelor interne.
2.3 ASG nu poate încheia protocoale sau parteneriate cu caracter politic cu formaţiuni politice sau cu organizaţii de tineret ale partidelor politice.

 

Art. 3 Sediul asociaţiei

3.1 ASG îşi are sediul în Splaiul Independenţei nr. 204, Cămin A, parter, Sala „Prof Univ. Dr. Ioan Mihăilescu”, Sector 6, Bucureşti.

3.2 Sediul poate fi schimbat prin decizia Consiliului Director, cu majoritate simplă de voturi.

 

Art. 4 Durata funcţionării

4.1 ASG se constituie şi funcţionează pe durată nelimitată şi îşi începe activitatea din momentul dobândirii personalităţii juridice.

 

Art.  5  Misiune, scop şi obiective

5.1 ASG va intermedia relaţia dintre conducera Facultăţii de Geografie şi studenţi, astfel încât studenţii să aibă dreptul la opinie şi să existe o comunicare şi o relaţie de colaborare optime între cele două entităţi.

5.2 Scopul ASG este de a se asigura că interesele studenţilor din Facultatea de Geografie sunt respectate.

5.3 Obiectivele ASG:

a) realizarea unei bune comunicări între studenţii Facultăţii de Geografie, Conducerea Facultăţii şi a Universităţii din Bucureşti;

b) promovarea acţiunile cultural-civice ale studenţilor;

c) organizarea de proiecte, activităţi, conferinţe şi evenimente pe diferite teme, destinate studenţilor, dar şi societăţii civile în general.

 

Art.  6  Activităţile ASG

În vederea atingerii misiunii, scopului şi obiectivelor sale, asociaţia îşi propune:

6.1 Să stimuleze, să promoveze şi să cultive raporturi instituţionale şi personale cu studenţii Facultăţii de Geografie.

6.2 Să participe la programe locale, naţionale şi internaţionale pentru studenţi.

6.3 Să iniţieze proiecte de promovare a valorilor universitare.

6.4 Să organizeze conferinţe, colocvii, seminarii, dezbateri cu caracter intern şi internaţional.

6.5 Să promoveze activităţi care pot duce la afilierea asociaţiei la organisme locale, naţionale şi internaţionale de profil.

6.6 Să fie un partener de dialog pentru instituţiile abilitate în vederea reprezentării eficiente a studenţilor.

6.7 Să încurajeze dezvoltarea de proiecte.

6.8 Să promoveze cercetarea inter-culturală.

6.9 Să organizeze concerte, petreceri, excursii pentru studenţii Facultăţii de Geografie.

6.10 Să desfăşoare campanii tematice.

6.11 Să desfăşoare alte acţiuni conforme cu statutul asociaţiei, regulamentul de ordine interioară şi cu dispoziţiile legale în vigoare.

 

Capitolul II – Membrii Asociaţiei

 

Art. 7 Categorii de membri

7.1 În componenţa asociaţiei intră următoarele categorii de membri:
a) membri fondatori
b) membri aderenţi
c) membri onorifici

7.2 Membrii semnatari ai actului constitutiv care au depus actele în vederea dobândirii personalităţii juridice sunt membri fondatori..

7.3 Pot dobândi calitatea de membri aderenţi toţi studenţii Facultăţii de Geografie pe baza unei cereri aprobate de Consiliul Director.

7.4 Asociaţia poate numi Membri de Onoare dintre persoanele care au sprijinit activitatea asociaţiei, alegerea acestora fiind de competenţa Consiliului Director.

7.5 Membrii  ASG au aceleaşi drepturi şi obligaţii fără privilegii şi fără discriminări.

 

Art. 8 Drepturile membrilor:

8.1 Dreptul de a participa la acţiunile şi adunările ASG şi de a se exprima în cadrul acestora.

8.2 Dreptul de a fi informat cu privire la activitatea ASG.

8.3 Dreptul de vot în cadrul structurilor ASG în condiţiile prevăzute în statut şi de regulamentele interne.

8.4 Dreptul de a fi menţionat în documentele asociaţiei (în funcţie de contribuţia adusă la activităţile ASG), de a primi recompense materiale şi onorifice pentru activitatea desfăşurată, stabilite de Consiliul Director.

8.5 Dreptul de a consulta bazele de date, lucrările, publicaţiile şi orice materiale documentare de care dispune asociaţia şi să beneficieze de baza logistică a ASG.

8.6 Dreptul de a beneficia de programele asociaţiei.

8.7 Dreptul de a colabora la publicaţiile asociaţiei.

8.8 Dreptul de a alege şi de a fi ales în condiţiile stipulate în statut.

8.9 Dreptul de a se retrage din ASG.
8.10 Alte drepturi conferite de statut şi de regulamentul intern.


Art. 9 Obligaţiile membrilor:

9.1 Să respecte statutul asociaţiei, regulamentul de ordine interioară şi orice act emis de organele de conducere ale ASG.
9.2 Să nu întreprindă activităţi sau manifestări care să prejudicieze interesele şi imaginea ASG.

9.3 Să-şi exercite drepturile şi să-şi îndeplinească obligaţiile de bună credinţă şi să nu lezeze drepturile şi interesele membrilor asociaţiei.
9.4 Să plătească cotizaţiile stabilite de Adunarea Generală.

9.5 Să aibă iniţiative în identificarea şi organizarea de activităţi, proiecte şi evenimente adresate studenţilor şi societăţii civile în general.

9.6 Să promoveze colaborarea cu instituţii similare din ţară şi din străinătate.


Art. 10 Încetarea calităţii de membru


10.1 Calitatea de membru al ASG încetează în următoarele cazuri:

a) retragerea membrului;

b) excluderea membrului din asociaţie;

c) la pierderea calităţii de student, cu excepţia membrilor fondatori şi a membrilor de onoare;

d) dizolvarea asociaţiei;

e) în alte cazuri conforme statutului.
10.2 Membrii ASG pot fi excluşi dacă:

a) încalcă statutul şi/sau regulamentul intern;

b) deterioreaza imaginea ASG;

c) produc daune asociaţiei prin folosirea de titulatură sau de patrimoniu ASG in scopuri străine intereselor asociaţiei, prin neîndeplinirea sarcinilor încredinţate sau prin nerespectarea deciziilor adoptate.

10.3 Hotărârea de excludere se ia de Consiliul Director cu majoritate simplă şi necesită un cvorum de 2/3 din membrii Consiliului.
10.4 Decizia poate fi contestată în termen de 10 zile de la aflarea ei, după care decizia rămâne definitivă.

10.5 Contestarea deciziei se face printr-o scrisoare deschisă adresată Preşedintelui ASG şi Consiliului Director; contestaţia va fi analizată în cadrul unei şedinţe extraordinare a Consiliului Director la care poate participa şi persoana exclusă din asociaţie; hotărârile luate în cadrul acestei şedinţe vor fi definitive.

10.6  Membrii demişi nu vor putea să se înscrie din nou în asociaţie.

 

Capitolul III – Patrimoniul Asociaţiei

 

Art. 11 Patrimoniul  iniţial:

11.1 Patrimoniul iniţial este de 500 RON, fiind destinat exclusiv obiectivelor şi scopului asociaţiei.

Art. 12 Veniturile ASG:


12.1 Veniturile ASG provin din:
a) cotizaţiile membrilor;
b) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţii legale;
c) dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de asociaţie;
d) venituri realizate din activităţi economice directe;
e) donaţii, sponsorizări;
f) alte venituri prevăzute de lege.
12.2 ASG poate înfiinţa societăţi comerciale şi poate desfăşura orice alte activităţi directe cu caracter accesoriu, în condiţiile legii.

 

Art. 13 Destinaţia veniturilor


13.1 Toate beneficiile rezultate din activităţile asociaţiei sunt destinate scopului acesteia şi nu vor putea creea profit membrilor, cu excepţia plăţii salariilor, a unor premii, deconturi legale cu acordul majorităţii membrilor Consiliului Director.

 

Art. 14 Grevarea patrimoniului

14.1 Patrimoniul ASG nu poate fi grevat de datoriile vreunui membru.

 

 

Capitolul IV - Organele de conducere, administrare şi control

Art. 15 Organele de conducere, administrare şi control ale asociaţiei  sunt:

15.1 Adunarea Generală

15.2 Consiliul Director

15.3 Cenzorul

Art. 16 Adunarea Generală

16.1 Adunarea Generală este organul suprem de conducere alcătuit din totalitatea membrilor asociaţiei.

16.2 Adunarea Generală asigură reprezentativitatea ASG şi exprimă atitudinea studenţilor.

 

Art. 17 Competenţa Adunării Generale cuprinde:

17.1 Alegerea şi revocarea Preşedintelui.

17.2 Alegerea Vicepreşedintelui Extern, a Vicepreşedintelui Intern, a Secretarului General şi a 7 membri, care vor coordona câte un departament ale cărui atribuţii şi responsabilităţi vor fi stabilite de un regulament de ordine interioară în Consiliul Director al ASG.

17.3 Stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale ASG.
17.4 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil.

17.5 Alegerea şi  revocarea Comisiei de Cenzori.
17.6 Modificarea statutului la propunerea Consiliului Director.
17.7 Stabilirea cotizaţiilor.

17.8 Propune Consiliului Director să desfăşoare anumite activităţi solicitate de studenţi.

17.9 Aprobă sau nu hotărârea Consiliului Director privind suspendarea Preşedintelui.

17.10 Orice alte atribuţii prevăzute de lege sau statut.

 

Art. 18 Convocarea Adunării Generale

18.1  Adunarea Generală se întruneste cel puţin o dată pe an şi are drept de control asupra ASG.

18.2  Adunarea  Generală poate fi convocată în şedinţa extraordinară de:
a) Preşedinte;
b) 2/3 din Consiliul Director;
c) 2/3 din numărul membrilor asociaţiei.

18.3 Adunarea Generală este legal constituită conform hotărârilor prevăzute în art. 19.

18.4 În caz de neîntrunire a cvorumului, Adunarea va fi convocată din nou la un interval de cel putin 3 zile şi va putea lua hotărâri cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi.

 

Art. 19 Hotărârile Adunării Generale


19.1 Adunarea Generală adoptă hotărâri ordinare şi hotărâri statutare.
19.2 Hotărârile ordinare se adopta cu majoritate simpla (50%+1 din numarul membrilor).
19.3 Hotărârile statutare se adoptă cu majoritate absolută (2/3 din numarul membrilor).

19.4 Turul doi se poate desfășura la minim 3 zile de la desfășurarea turului 1.

​19.5 Dacă nu se îndeplinește cvorumul prevăzut la art. 19.2, precum și art. 19.3,  Adunarea Generală se reconvoacă potrivit prevederilor art. 19.4,(membrii cu drept de vot conform R.O.I.), cu un cvorum de 50%+1. 

19.6 Dacă nici după convocarea prevăzută la articolul precedent nu se va realiza cvorumul pentru Adunarea Generală, aceasta se reconvoacă a treia oară, situație în care va hotărî cu majoritate de voturi, oricare ar fi numărul membrilor prezenți. 

Art. 20 Consiliul Director

20.1 Din Consiliul Director fac parte Preşedintele, Vicepreşedintele Extern, Vicepreşedintele Intern , Secretarul General şi 7 membri, care vor coordona câte un departament ale cărui atribuţii şi responsabilităţi vor fi stabilite de un regulament de ordine interioară.

20.2 Mandatul membrilor Consiliului Director este anual.

20.3 Calitatea de membru al Consiliului Director este incompatibilă cu ocuparea unei funcţii de conducere in cadrul:
a) unui partid politic;
b) unei instituţii publice.

Art. 21 Atribuţiile Consiliului Director:

21.1 Asigură punerea în executare a deciziilor Adunării Generale.

21.2 Prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor Asociaţiei.
21.3 Încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei.

21.4 Semnează protocoale în numele ASG cu alte organizaţii.
21.5 Consiliul Director îşi poate elabora un Regulament intern de funcţionare, în baza prezentului Statut şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.

21.6 Solutionează reclamaţiile depuse împotriva membrilor asociaţiei.

21.7 Hotărăşte, cu majoritate absolută, în condiţiile unui cvorum de 2/3 din numărul membrilor, excluderea din Consiliul de Conducere a unui membru în caz de încălcare a prevederilor prezentului statut.

21.8 Hotărăşte, cu majoritate absolută, în condiţiile unui cvorum de 2/3 din numărul membrilor convocarea unei Adunări Generale extraordinare.
21.9 Propune modificarea prezentului statut.

21.10 Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală.

Art. 22 Convocarea Consiliului Director:

22.1 Convocarea Consiliului Director se face de către Preşedinte sau 2/3 din numarul membrilor săi.

22.2 Consiliul Director se întâlneşte bilunar, cu excepţia vacanţelor universitare, şi ori de câte ori este nevoie.

Art. 23 Hotărârile Consiliului Director

23.1 Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului Director este necesară prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul membrilor.
23.2 Hotărârile ordinare se iau cu majoritate simplă, iar cele statutare cu majoritate absolută.

Art. 24 Preşedintele Asociaţiei

24.1 Preşedintele ASG este ales prin vot direct, secret şi liber exprimat de către membrii ASG, în cadrul unei reuniuni anuale a Adunării Generale, în condiţiile stipulate de regulamentul de organizare a alegerilor, parte integrantă a regulamentului de ordine interioară.

24.2 Orice membru ASG poate candida la funcţia mai sus menţionată, în conformitate cu regulamentul de ordine interioară.

24.3 Preşedintele conduce ASG, fiind reprezentantul asociaţiei în raporturile cu terţii.

24.4 Durata mandatului preşedintelui este de un an calendaristic.
24.5 Nici un membru nu poate deţine funcţia de preşedinte mai mult de două mandate.

24.6  În caz de imposibilitate a exercitării funcţiei de Preşedinte, Vicepreşedintele Extern va fi desemnat Preşedinte Interimar până la organizarea de noi alegeri.

24.7 Preşedintele poate fi demis cu majoritate absolută de voturi în condiţiile unui cvorum de 2/3 din numărul total al membrilor Adunării Generale, la propunerea a 2/3 din numărul membrilor Consiliului Director, în următoarele împrejurări:

- în caz de fraudă în dauna asociaţiei ;
- în caz de prejudiciere gravă a imaginii asociaţiei.

Art. 25 Vicepreşedintele Extern al Asociaţiei

25.1 Vicepreşedintele Extern îl secondează pe Preşedinte.

25.2 Asigură interimatul în cazul vacantării funcţiei de Preşedinte.
25.3 În caz de indisponibilitate a Preşedintelui preia prerogativele acestuia (art 26.2).

25.4 Elaborează strategia de relaţii publice.

25.5 Realizează  strategia financiară a ASG.

25.6 În caz de imposibilitate a exercitării funcţiei de Vicepreşedintele Extern, Vicepreşedintele Intern va fi desemnat Vicepreşedinte Extern Interimar până la organizarea de noi alegeri.

Art. 26 Vicepreşedintele Intern al Asociaţiei

26.1 Asigură interimatul în cazul vacantării funcţiei de Vicepreşedinte Extern.

26.2 Elaborează strategia de recrutare a ASG.
26.3 Vicepreşedintele Intern supraveghează bunul mers al activităţii departamentelor şi a coordonatorilor de departamente, stabilite prin regulamentul de ordine interioară.

26.4 Asigură instruirea pentru coordonatorii departamentelor.

26.5 În caz de imposibilitate a exercitării funcţiei de Vicepreşedinte Intern, Secretarul General va fi desemnat Vicepreşedinte Intern Interimar până la organizarea de noi alegeri.


Art. 27 Secretarul General


27.1 Secretarul General asigură interimatul în cazul vacantării funcţiei de Vicepreşedinte Intern.

27.2 Redactează procesul verbal şi celelalte documente de lucru ale ASG.

27.3 Răspunde de activitatea de registratură şi secretariat a ASG.
27.4 Realizează şi menţine contactele cu mass-media.
27.5 Constată asupra statutarităţii întâlnirilor şi verifică delegaţiile membrilor.
27.6 Informează membrii asupra acţiunilor ASG.

27.7 În caz de imposibilitate a exercitării funcţiei de Secretar General, va fi desemnat un alt membru al Consiliului Director care să îi preia prerogativele până la organizarea de noi alegeri.

Art. 28 Controlul Asociaţiei

28.1 Adunarea Generală va alege un cenzor.

28.2 Funcţia de membru în Consiliul Director şi cea de cenzor sunt incompatibile.

Art. 29 Atribuţiile Cenzorului

29.1 Verifică activitatea şi situaţia financiară a ASG.

29.2 Verifică caracterul statutar al acţiunilor întreprinse în cadrul ASG.

29.3 Întocmeşte rapoarte şi le prezintă Consiliului Director şi Adunării Generale.

29.4 Poate participa la şedinţele Consiliului Director fără drept de vot.

29.5 Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de statut sau stabilite de Adunarea Generală.

Capitolul V. Dispoziţii finale si tranzitorii

 

Art. 30 Modificarea Statutului


30.1 Statutul ASG poate fi modificat prin hotărârea Adunării Generale, cu o majoritate de două treimi, la propunerea Consiliului Director.

30.2 Indiferent de modificările ulterioare aduse prezentului statut nu este permisă în nici un fel modificarea scopului ASG.

 

Art. 31 Încetarea existenţei asociaţiei
31.1 Asociaţia îşi încetează existenţa în următoarele cazuri:

a) de drept:
- când scopul nu mai poate fi realizat ;
- când asociaţia devine insolvabilă.
b) prin judecată:
- când asociaţia nu respectă dispoziţiile legale.

31.2 În cazul dizolvării ASG, patrimoniul va fi donat Facultăţii de Geografie a Universităţii din Bucureşti.

Art. 33 Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legale în vigoare.

bottom of page